การพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียน เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) = Developing a collaborative family-School program to prevent adolescent students' risk behaviors : a case study in Tesaban 2 SChool Wad Saneiha (Smukpolphadung) / Developing a collaborative family-School program to prevent adolescent students' risk behaviors : a case study in Tesaban 2 SChool Wad Saneiha (Smukpolphadung) คณะผู้วิจัย, นวลฉวี ประเสริฐสุข...[และคนอื่นๆ]. - นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554 - 190 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.

บรรณานุกรมและภาคผนวก.

อภินันทนาการ


พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
ผู้ปกครองกับเด็ก
วัยรุ่น--การดูแล
โรงเรียน--การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
การศึกษา--การมีส่วนร่วมของบิดามารดา