ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ / คณะกรรมการปฏิรูป - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2554 - 62 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.

อภินันทนาการ


การกระจายอำนาจปกครอง--ไทย
การปกครองท้องถิ่น
การบริหารรัฐกิจ
อำนาจบริหาร

351.0073 / ค123ข 2554