เฉลียว ปิยะชน

รู้สู้โรค : โมเลกุลเพื่อชีวิต ชีวิตเพื่อสุขภาพ / เฉลียว ปิยะชน - พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553 - 527 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.

9786161400002 : 350 บาท


โรค--การป้องกันและรักษา
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง--รวมเรื่อง
สุขภาพ--การดูแลตนเอง

613 / ฉ448ร 2553