เชาว์ อินใย

การประเมินโครงการ = Program evaluation / Program evaluation เชาว์ อินใย - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 - 550 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและภาคผนวก.

9789740326786 : 370 บาท


การบริหารโครงการ
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
การเขียนทางวิชาการ
โครงการ--การประเมินผล

658.404 / ช727ก 2553