การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการสัมมนา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552 - (5), 158 หน้า ; 21 ซม.

9786167324029 : อภินันทนาการ


การพัฒนาการศึกษา
นโยบายการศึกษา--ไทย (ภาคใต้)

379.593 / ก525ก 2552