รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated learning) / การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated learning) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย, 2552 - 167 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.

บรรณานุกรมและภาคผนวก.

9789745598249 : อภินันทนาการ


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
การสอน
การสอนแบบบูรณาการ