พิณสุดา สิริธรังศรี.

รายงานการวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี / ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี พิณสุดา สิริธรังศรี. - กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 - 193 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - สิ่งพิมพ์ สกศ; 64/2552 .

อภินันทนาการ


การศึกษาไทย
การพัฒนาการศึกษา
นโยบายการศึกษา
การศึกษาไทยในอนาคต

379.593 / พ663ร 2552