พรรณี สวนเพลง

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ = Information technology and innovation for knowledge management / Information technology and innovation for knowledge management พรรณี สวนเพลง - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552 - 421 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

บรรณานุกรม.

9789742129644 : 250 บาท


การบริหารองค์ความรู้
การจัดการธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

658.4038 / พ273ท 2552