ศิราพร ณ ถลาง

ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน / วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน ศิราพร ณ ถลาง - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 - 493 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.

บรรณานุกรมและเชิงอรรถ.

สถานภาพการศึกษาคติชนวิทยา -- อนุภาคและแบบเรื่อง : การศึกษาความคิดสากลและความคิดเชิงวัฒนธรรม -- ชีวิตการเดินทางของนิทาน : ทฤษฎีการแพร่กระจาย และการแตกเรื่องของนิทาน -- ไวยากรณ์ของนิทาน : ทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์ -- ภาษาของตำนานปรัมปรา : ทฤษฎีโครงสร้างตำนานของ โคลด เลวี่-สเตราส์ -- คติชนกับสังคม : ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของคติชนในสังคม -- แนวโน้มและกระแสคติชนศึกษาในปัจจุบัน

9789740325017 : 320 บาท


คติชนวิทยา
นิทานพื้นเมือง

398.09593 / ศ444ท 2552