เบอร์แมน, คาเรน.

ฉลาดรู้ทางการเงิน = Financial intelligence / Financial intelligence. Karen Berman, Joe Knight and John Case ; คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม และวีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ผู้แปลและเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552 - 354 หน้า ; 24 ซม.

9789744140906 : 310 บาท


การเงิน--การบริหาร
การเงิน--การจัดการ

658.15 / บ829ฉ 2552