นิยม รัฐอมฤต

รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านการเมืองการปกครอง / สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านการเมืองการปกครอง นิยม รัฐอมฤต - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 - (27), 131 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรมและ ภาคผนวก. เชิงอรรถ.

อภินันทนาการ


นโยบายการศึกษา--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง

379.593 / น641ร 2551