วิภาดา คุปตานนท์

การจัดการและพฤติกรรมองค์การ : เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ = Management and organizational behavior : modern management techniques / Management and organizational behavior : modern management techniques วิภาดา คุปตานนท์ - พิมพ์ครั้งที่ 3. - ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550 - 379 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.

9789741016280 : 350 บาท.


การจัดการองค์การ
การจัดการ
การบริหาร

658.4 / ว648ก 2551