มาลินี วชิราภากร.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 = Factors affecting of students critical thinking in the Eastern 2 Vocational Institute / Factors affecting of students critical thinking in the Eastern 2 Vocational Institute. มาลินี วชิราภากร. - [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 - vii, 91 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม.) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546

บรรณานุกรม : แผ่น 68-74

9743244255 อภินันทนาการ


ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ.
ความคิดและการคิด.
นักเรียนอาชีวศึกษา--ไทย (ภาคตะวันออก).