ณัฐ เกิดสุขผล.

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของอาจารย์ในวิทยาลัยเทคนิค กลุ่มภาคกลาง = Instructional process upon the National Education Act B.C.2542 in Central Region Technical Colleges / Instructional process upon the National Education Act B.C.2542 in Central Region Technical Colleges. ณัฐ เกิดสุขผล. - [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545 - ix, 94 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม.) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545

บรรณานุกรม : แผ่น 74-78

9746488767 : อภินันทนาการ.


การศึกษา--หลักสูตร.
วิทยาลัยเทคนิค--การบริหาร.--ไทย (ภาคกลาง)