กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551 - 78 หน้า ; 30 ซม.

9789745592735 : อภินันทนาการ


นโยบายการศึกษา--ไทย
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544)

379.593 / ส691ก 2551