วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2551 - 134 หน้า ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.

9789740471875 : 120 บาท


โครงงาน--การศึกษาและการสอน.
การสอน

371.36 / ว321น 2551