ซุนวู.

พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ 133 ตัวอย่างการยุทธ์ / ซุนวู, รจนา ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม และอธิคม สวัสดิญาณ, แปล. - [กรุงเทพฯ] : คุณธรรม, [2549?] - [16], 463 หน้า ; 21 ซม.

9748774732 : 285 บาท.


พิชัยสงคราม.
ยุทธศาสตร์.

355.42 / ซ421พ 2549