การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดนำร่อง 17 จังหวัด / กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. - [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2550 - (11), 70 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.

อภินันทนาการ.


กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์.
กระบวนการยุติธรรม.

353.44 / ก491 2550