วีระศักดิ์ เครือเทพ

นวัตกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนังสือสำหรับเสริมพลังความคิดและหลักวิชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย วีระศักดิ์ เครือเทพ - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.) , 2548 - ก-ณ, 245 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

9740152546 : 240 บาท


การปกครองท้องถิ่น--ไทย
การกระจายอำนาจปกครอง--ไทย
การบริหารรัฐกิจ--รวมเรื่อง

352.1409593 / ว849น 2548