ความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย / [รวบรวมและจัดทำ, สุมัณฑนา จันทโรจวงศ์...[และคนอื่นๆ]]. - กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2550] - 206 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 21 ซม.

ชื่อเรื่องจากปกนอก.

อภินันทนาการ.


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--ไทย.

378.593 / ค181 2550