คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำขอของประธานสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา : กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา. กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, วารุณี เจนาคม. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549 - 362 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

9749377427 : อภินันทนาการ.


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.


สิทธิมนุษยชน--ไทย.
สิทธิของพลเมือง--ไทย.
โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย.


ไทย--ภาวะสังคม.

342.085 / ค123ค 2549