ภัทรพร บัวบุตร

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / The development of instructional model by the experiential learning for health promotion for prathom five students ภัทรพร บัวบุตร. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549 - ก-ฌ, 199 แผ่น : ตาราง ; 29 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549

บรรณานุกรม

อภินันทนาการ.


สุขภาพ--การศึกษาและการสอน
พฤติกรรมสุขภาพ--การศึกษาและการสอน
สุขศึกษา--การศึกษาและการสอน