แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ของกระทรวงศึกษาธิการ : เพื่อวิถีชีวิตไทยในประชาคมโลก / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541 - 138 หน้า ; 28 ซม.

อัดสำเนา


แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
การจัดการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
การศึกษา--สถิติ--ไทย
การศึกษาต่อเนื่อง--ไทย
นโยบายการศึกษา--ไทย

379.593 / ผ932 2541