ยุติธรรมชุมชน : บทบาทการอำนวยความยุติธรรมโดยชุมชนเพื่อชุมชน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ : บรรณาธิการ ; จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย : บรรณาธิการร่วม. - กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2550 - 376 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ; ลำดับที่ 5 .

บรรณานุกรมท้ายบท.

การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย -- ยุติธรรมชุมชน : ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมภาคประชาชน -- ยุติธรรมชุมชนคืออะไร? -- ยุติธรรมชุมชน : การศึกษาบทบาทของงานยุติธรรมชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด -- สถานภาพและแนวทางการพัฒนางานยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย -- ยุติธรรมชุมชน : การสร้างความยุติธรรมโดยประชาชน -- ยุติธรรมชุมชนสู่สมานฉันท์ระดับชาติ -- ยุติธรรมชุมชน : นวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมโดยชุมชน เพื่อชุมชน -- ยุติธรรมชุมชนในฐานะทุนทางสังคมว่าด้วยความยุติธรรมของชาวบ้าน -- ข้อเสนอต่กการดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนระดับจังหวัด -- กระยวนทัศน์ว่าด้วย "ยุติธรรมชุมชน" -- แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

9789747488142 : 295 บาท.


ชุมชน--แง่สังคม--รวมเรื่อง.
กระบวนการยุติธรรม.
ชุมชน--การบริหาร.

307 / ย349 2550