บราวน์, ทอม.

คัมภีร์แห่งแบรนด์ = The philosophy of branding / The philosophy of branding. [เขียนโดย Thom Braun] ; สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล : แปล. - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2550 - 202 หน้า ; 21 ซม.

9789749535721 : 180 บาท.


ชื่อตราผลิตภัณฑ์.
ตราสินค้า.

658.827 / บ214ค 2550