สู่สังคมยุติธรรม : บทเรียนการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน / คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2550] - [12], 84 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - ชุดโครงการนำร่อง ยุติธรรมชุมชน .

9789748213545 : อภินันทนาการ


กระบวนการยุติธรรม.
การจัดระเบียบชุมชน.

353.44 / ค125ส 2550