เฟลด์แมน, แดเนียล เอ

วิธีคิดเชิงวิพากษ์ : คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ = Critical thinking : strategies for decision making / Critical thinking : strategies for decision making Daniel A. Feldman ;วราภรณ์ สืบสหการ, แปลและเรียบเรียง - กรุงเทพฯ : บี ไบรท์ บุ๊คส์, 2545 - 129 หน้า ; 21 ซม.

9749069854 : 160 บาท


ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความคิดและการคิด

153.42 / ฟ619ว 2545