จิตร ภูมิศักดิ์.

ความเป็นมาของคำสยาม ไทย,ลาว และขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์เพิ่มเติม ข้อเท็จจริง ว่าด้วยชนชาติขอม / จิตร ภูมิศักดิ์; สันติสุข โสภณสิริ, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2535 - 522 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.

9748572994 : 250


ภาษาไทย--นิรุกติศาสตร์

495.916 / จ392ค 2535