สุวินัย ภรณวลัย.

คัมภีร์มังกรตันตระ : อภิศาสตร์แห่งรัก / อภิศาสตร์แห่งรัก. สุวินัย ภรณวลัย. - กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2540 - 207 หน้า ; 21 ซม.

9748366901


ปรัชญา.
ความรัก.
ลัทธิเต๋า.
ภควัทคีตา.
ตันตระ.
อภิปรัชญา.

128.46 / ส882ค 2540