ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: จากทฤษฎีสู่ทางปฏิบัติในนานาชาติ / ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ - กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด, 2550 - 102 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

จัดทำขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 300 ปีของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ.

อภินันทนาการ


กระบวนการยุติธรรม
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

347 / ณ363ก 2550