นิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2541 / พิสมัย จันทวิมล, แปล ; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 3 - นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541 - [10] 108 หน้า : 21 ซม.

9742911827 : 95 บาท


สุขภาพ--คำศัพท์

อ 613.03 / น644 2541