วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์

การทำงานเป็นทีม / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2549 - 184 หน้า ; 27 ซม.

บรรณานุกรม.

9789743023248 : 160 บาท.


การทำงานเป็นทีม
กลุ่มทำงาน
การพัฒนาองค์การ

658.3128 / ว321ก 2549