ชนิตา รักษ์พลเมือง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : หน้าที่และบทบาท / ชนิตา รักษ์พลเมืองและสมหวัง พิธิยานุวัฒน์. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549 - 160 หน้า ; 30 ซม.+ ซีดี-รอม 1 แผ่น.

97483102564 : อภินันทนาการ


อาจารย์ที่ปรึกษา.

378.12 / ช153อ 2549