I 5 พลวัตนวัตกรรม = Intelligence, integration, intellectual property, investment, infrastructure / Intelligence, integration, intellectual property, investment, infrastructure ปรีดา ยังสุขสถาพร, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549 - 364 หน้า : 24 ซม.

ดัชนี.

9742299676 : 350 บาท.


นวัตกรรมทางเทคโนโลยี--การจัดการ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี--ไทย

608.7593 / อ999 2549