แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) / สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ธนบุรี. - [กรุงเทพฯ] : สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ธนบุรี, [2534?]. - 182 หน้า.


แผนการศึกษาแห่งชาติ.
การวางแผนการศึกษา--ไทย.
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--ไทย.
การพัฒนาการศึกษา.
นโยบายการศึกษา--ไทย.

379.593 / ผ932 2534