การทำงานเป็นทีม [วีซีดี] / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ : สภา, ม.ป.ป. - แผ่น (36.48 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว - ชุดที่ 20 .


การทำงาน
การทำงานเป็นทีม