ธานินทร์ กรัยวิเชียร

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร / ธานินทร์ กรัยวิเชียร - กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2548 - 71 หน้า ; 26 ซม.

80 บาท.


ผู้บริหาร--จริยธรรม
ผู้บริหาร--จรรยาบรรณ
จริยธรรมการเมือง

174.4 / ธ515ค 2548