อุไร สุมาริธรรม.

จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น / อุไร สุมาริธรรม. - นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2542 - 244 หน้า ; 29ซม.

โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ.

บรรณาณุกรม.

9748180727


จิตวิทยาวัยรุ่น
การแนะแนว

155.5 / อ857จ 2542