มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับโครงการการศึกษาในต่างประเทศ / พรทิพย์ กาญจนนิยตและชฎารัตน์ สิงหเดชากุล - กรุงเทพฯ: สำนักงาน, ม.ป.ป. - 41 หน้า ; 21 ซม.

974966387x : อภินันทนาการ


การศึกษาในต่างประเทศ--มาตรฐาน

378 / ม345