มาลิณี จุโฑปะมา.

เอกสารคำสอน จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น / มาลิณี จุโฑปะมา. - บุรีรัมย์ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2542 - 435 หน้า ; 29 ซม.

โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ.

บรรณานุกรม.


การแนะแนว
จิตวิทยาวัยรุ่น

155.5 / ม585อ 2542