สิวลี ศิริไล.

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / สิวลี ศิริไล. - พิมพ์ครั้งที่ 7 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 - 279 หน้า ; 21ซม.

บรรณานุกรมและดรรชนี.

9743326642 : 120 บาท


จรรยาบรรณพยาบาล
จริยศาสตร์
พยาบาล--จรรยาบรรณ

174.2 / ส733จ 2542