วลัยพร เหมะรัชตะ.

บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์และบทคัดย่อ ปีการศึกษา 2522-2524 / รวมรวมโดย วลัยพร เหมะรัชตะ - กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2523 - 91 หน้า : 28 ซม. - เอกสารบรรณารักษศาสตร์ ; เล่ม 27 .


วิทยานิพนธ์--บรรณานุกรม
วิทยานิพนธ์--สาระสังเขป
บรรณารักษศาสตร์--สาระสังเขป
บรรณารักษศาสตร์--บรรณานุกรม
บรรณานุกรม.

อ 016.02 / ว 2523