สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 3 - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2543 - เล่ม : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พุทธศุกราช 2543


สามก๊ก--ประวัติและวิจารณ์

895.13 / ส645 2543