บทสรุปสถานภาพและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัยแห่งชาติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร [ซีดีรอม] / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2547 - 1 แผ่น : สี ; 4 3/4 นิ้ว

อภินันทนาการ


อุตสาหกรรมเกษตร--วิจัย