เส้นทางอุบัติ ... แห่งอุบัติเหตุ / มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนันการวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - พิมพ์ครั้งแรก - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2548 - 157 หน้า : แผนภูมิ, ภาพประกอบสี ; 25 ซม.

อ้างอิง.

ประวัติยานยนต์ -- องค์ประกอบของระบบขนส่ง -- ระบบขนส่ง -- ทางหลวง -- ยานยนต์ -- เศรษฐศาสตร์การขนส่ง -- อุบัติเหตุ -- ผู้ถูกกระทำ -- สาเหตุและแนวทางแก้ไข -- เริ่มวันนี้

อภินันทนาการ


อุบัติเหตุทางถนน
อุบัติเหตุ--การป้องกัน

363.125 / ส897 2548