พอใจ ปัตตะพงศ์.

เจตคติต่อการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร / The attitude towards teamwork performance of the general private school teachers in Khet Rat Burana. Bangkok metropolitant authority พอใจ ปัตตะพงศ์. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547 - ก-ญ, 105 แผ่น : ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม, ภาพประกอบ ; 30 ซม.

ภาคผนวก.

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547

บรรณานุกรม.

9743734252 : อภินันทนาการ


ครู--การทำงานเป็นทีม.--ไทย--กรุงเทพฯ
ครู--ทัศนคติ.--ไทย--กรุงเทพฯ