รายงานการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต : แหล่งเรียนรู้กฎหมายเพื่อปวงชน ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / พรทิพย์ วรกุล ... [และคนอื่นๆ]. - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547 - ก-ง, 87 แผ่น : แบบฟอร์ม, ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

บรรณานุกรม

อภิน้นทนาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ศูนย์วิทยบริการ. --วิจัย


ห้องสมุดมีชีวิต
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา