การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย / โดย กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา , 2547 - 138 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - สิ่งพิมพ์ สมอ. อันดับที่ 53. .

9749663322 : อภินันทนาการ.

378.94 / ก318ก 2547