บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. - กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2539 - 80 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559


กรมการพัฒนาชุมชน


การพัฒนาชนบท--ไทย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาชุมชน--ไทย

307.7 / บ126 2539