มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540 - 1 เล่ม : ตาราง ; 29 ซม.


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว


การท่องเที่ยว--การจัดการ

338.4791 / ม559ร 2540